تصویر موجود نیست

امیر عظیمی

5

تمام آهنگ های امیر عظیمی

امیر عظیمیگل سرخ

امیر عظیمی به نام گل سرخ

امیر عظیمییار تویی

امیر عظیمی به نام یار تویی

امیر عظیمیدلبستگی

امیر عظیمی به نام دلبستگی

امیر عظیمیخبر داری

امیر عظیمی به نام خبر داری

امیر عظیمیرو به رومی

امیر عظیمی به نام رو به رومی