تصویر موجود نیست

امیر خلوت

3

تمام آهنگ های امیر خلوت

امیر خلوت و سجادیدستای تو

امیر خلوتحق رو گردن

امیر خلوت به نام حق رو گردن

امیر خلوت و پویان مختاریسمت ما

امیر خلوت و پویان مختاری به نام سمت ما